Disclaimer

Door aanvaarding van deze algemene bepalingen en voorwaarden ("AV") zoals hieronder uiteengezet, erkent u deze als wederzijdse en onderlinge overeengekomen rechtsgrondslag voor uw bezoek aan, en het gebruik van deze website. Waarbij de term 'website' alle inhoud en verstrekte gegevens omvat. Verder, als een gebruiker van deze website, erkent u dat u zelf verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat de wetgeving die in uw rechtsgebied op u van toepassing is, u toestaat deze website te raadplegen en u verklaart en garandeert tevens dat u de nodige middelen en vaardigheden bezit om uw toegang tot deze website te rechtvaardigen en dat u deze alleen gebruikt op de beoogde wijze. Deze AV kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als één van deze AV als onwettig wordt beoordeeld of als  niet afdwingbaar, dan zal de voortzetting van de overige AV in al hun volledigheid en bedoeling niet worden geschaad.

Adviezen op deze website zijn de beoordeling van SELECTRA Investments Sicav op een gegeven tijdstip en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Er moet niet op worden gerekend als gezaghebbend of ter vervanging van uw eigen oordeel worden genomen en zijn niet bedoeld als enige basis van een strategie of financiële instrument waarnaar hier verwijst wordt. SELECTRA Investments Sicav is niet verplicht om de informatie of adviezen zoals op deze website gepubliceerd te vernieuwen of aan te passen.

Site inhoud

Deze website wordt uitgebracht, gepubliceerd en gehost door SELECTRA Investments Sicav.

De informatie op deze website dient alleen ter informatie. Het is niet bedoeld als verzoek tot  abonnement op of de koop van welke financiële instrumenten dan ook. In geen geval is de inhoud van deze website een beleggingsadvies met betrekking tot financiële instrumenten of een aanbod om deze te kopen of te verkopen. Bovendien, omdat de presentatie van producten het maken van een contract niet toestaat, kan het evenmin worden beschouwd als een verzoek tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten of een aanbod hiertoe aan het publiek.

SELECTRA Investments Sicav aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke beslissing dan ook gemaakt op basis van welke informatie dan ook op deze website. De Nederlandse vertalingen en versies op deze website zijn alleen bedoeld als service aan, en gemak  voor bezoeker. De volledige en officiele teksten en informatie kunt u vinden op www.selectrasicav.com 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

SELECTRA Investments Sicav met inbegrip van haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, verbonden entiteiten, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of leveranciers, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid op enigerlei wijze voor fouten in, of weglatingen uit de informatie op deze website en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van iemand die vertrouwt op enige informatie op deze website met inbegrip van eventuele informatie geleverd door derden of door het onvermogen om deze website te bezoeken, behalve in geval van bewuste opzet of ernstige schuld van haar kant.

Bronnen

Alle extern afkomstige informatie is verkregen van aanbieders die verondersteld worden betrouwbaar te zijn, maar de nauwkeurigheid, actualiteit, geschiktheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd. Voor nadere informatie over de fondsen dient u contact op te nemen met een geautoriseerde distributeur.

Koppelingen

Deze website kan ook links bevatten naar websites die door derden worden gepubliceerd en websites van derden kunnen ook verwijzen naar deze website. SELECTRA Investments Sicav heeft de websites van derden die verwijzen naar deze website of waarnaar deze website verwijst, niet op juistheid, actualiteit en/of volledigheid beoordeeld. SELECTRA Investments Sicav is wat dit betreft op geen enkele manier aansprakelijkheid. Het feit dat er een koppeling naar een website van derden is gemaakt of dat de website van een derde partij een koppeling bevat naar deze website, houdt in geen enkele manier in dat SELECTRA Investments Sicav de producten of diensten aangeboden op een website van derden goedkeurt of aanbeveelt. Als u een derde partij website bezoekt via een link op deze website is dit op uw eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website wordt beschermd door de wet. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website (met inbegrip van geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, merken, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluidsopnames, software, enz.) zijn eigendom en gelicenseerd door SELECTRA Investments Sicav. U mag deze data gebruiken en/of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag deze niet in enige vorm of op enige wijze aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken maken van enig deel van deze website; of informatie, producten of diensten verkregen van enig deel van deze website vercommercialiseren; geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken van deze website gebruiken; zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SELECTRA Investments Sicav.

Privacyregeling

Alle informatie of gegevens verzonden naar SELECTRA Investments Sicav via deze website, per e-mail of op enige andere wijze verbonden met het bezoek van deze website zal worden behandeld overeenkomstig de wettelijke regelgeving en voorschriften. Door het bezoeken van deze website kan informatie over de toegang (b.v. datum, bezocht websites, duur, IP-adres) worden geregistreerd. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet geclassificeerd als persoonlijke gegevens. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor statistische doeleinden alleen en zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen, noch voor commerciële noch voor niet-commerciële redenen. Door de toegang tot deze website gaat u akkoord dat SELECTRA Investments Sicav en haar verbonden entiteiten de persoonlijke gegevens die u indient kan registreren en verwerken en met als doeleinden: customer management, met inbegrip van nieuwe zakelijke vooruitzichten, beheer van de contractuele relatie, het voorkomen van onregelmatigheden, het genereren van statistieken en tests, direct marketing voor financiële instrumenten en diensten, alsmede andere producten en diensten die worden gepromoot door SELECTRA Investments Sicav en/of verbonden entiteiten. U aanvaardt tevens dat deze gegevens kan worden doorgegeven aan alle entiteiten die zijn gekoppeld aan SELECTRA Investments Sicav voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of aan juridische belangen. U aanvaardt tevens deze kennisgeving ongeacht het feit dat de ontvangende persoon of entiteit is, of wordt, gevestigd buiten de Europese Unie, en ongeacht of een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens in het land van ontvangst kan worden gegarandeerd.

Binnen SELECTRA Investments Sicav en haar verbonden entiteiten is toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig om te voldoen aan hun taken. Op elk moment en zonder gerelateerde kosten kan u de instructie geven aan SELECTRA Investments Sicav om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en kunt u uw geregistreerde gegevens inzien en verzoeken deze te wijzigen als ze onjuist zijn of worden. Neem in dit geval contact op met SELECTRA Investments Sicav.

Elektronische mail functie

De optie om e-mail te gebruiken om contact op te nemen met SELECTRA Investments Sicav is slechts een van de handige functies aangeboden door SELECTRA Investments Sicav. U dient zich bewust te zijn van de beperkingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van het verzenden en ontvangen van e-mails, evenals de nauwkeurigheid en veiligheid van e-mail verkeer, zodat u zult begrijpen dat SELECTRA Investments Sicav niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade als gevolg van query's die niet ontvangen, bevestigd of verwerkt zijn, of als gevolg van het feit dat uw e-mail kan zijn onderschept door derden. Dientengevolge wordt u uitdrukkelijk geadviseerd geen vertrouwelijke of gevoelige informatie per e-mail te sturen, omdat dit mogelijk niet veilig kan zijn. Derhalve, als u toch voor email kiest zal dit volledig voor uw eigen risico zijn.

Toepasselijke wetgeving, recht en jurisdictie

Uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van deze website en deze AV worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Franse wetgeving. De rechtbanken in Frankrijk zullen de jurisdictie zijn met betrekking tot alle geschillen in dit opzicht, met dien verstande dat SELECTRA Investments Sicav een andere rechtbank kan kiezen die met betrekking tot een vergelijkbaar geschil en volgens toepasselijke wetgeving hiertoe bevoegd is.

 

*Ik verklaar dat ik de voorwaarden heb gelezen en deze aanvaard

"Accepteren"